Οι εγκαταστάσεις

Εξωτερικοί χώροι

Αίθουσες διδασκαλίας

Εργαστήριο πληροφορικής

Αίθουσα εκδηλώσεων

Αίθουσα τμ. ένταξης